Utdrag av Protokoll fört vid Brf Kullavägens ordinarie årsstämma 2019

§14. Motioner.
En motion hade inlämnats: Att få använda elgrill av specifik konstruktion på altan. Styrelsen hade i sitt utlåtande rekommenderat stämman att avslå motionen. Stämman valde dock att temporärt – under säsongen 2019 – tillåta grillning på både altaner och balkonger, förutsatt att endast ifrågavarande elgrill med kåpa används. Utvärdering av beslutet skall ske under hösten 2019 och mot bakgrund av utvärderingen, kan beslutet komma att omprövas. Information om förändringen delas ut separat till samtliga boende.