Dags för motioner

Årsmötet i Brf Kullavägen är planerat till våren 2023, troligen i slutet av maj. För att motioner till årsmötet skall kunna behandlas av styrelsen i god tid, måste dessa motioner vara inlämnade i Brf Kullavägens brevlåda vid Kullavägen 2A senast den söndagen den 2 april 2023.

Kallelsen till mötet utdelas tidigast sex veckor och senast två veckor före årsmötet.

Behandling av motioner
Alla motioner som kommer in skall behandlas av styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar över motionen där styrelsen skall rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad . Motionen och styrelsens yttrande skall bifogas med kallelsen till årsmötet.
Kommer det in motioner efter det datum som styrelsen har satt kan de inte följa med kallelsen och därför inte heller tas upp på stämman.

Motionens innehåll
Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen.

Om så inte är fallet bör medlemmen kontaktas för att precisera sitt önskemål.

Observera att endast medlemmar i Brf Kullavägen kan lämna in motioner.

Brf Kullavägen

Styrelsen